Ανακοίνωση για εγγραφή στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Οι νέες αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για νέο σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 4 έως 10 Μαΐου 2022.

Σας επισημαίνουμε ότι οι εκπρόθεσμες εγγραφές εγκρίνονται μόνο από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας.

Ωράριο Πρωινής Υποδοχής:7:00 ως 8:00
Οι μαθητές/τριες του σχολείου, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο.

“Επισημαίνεται ότι η φοίτηση των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος διακόπτεται όταν ο/η μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας/κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου (εδαφ. θ, παρ. 16, κεφ. Α. άρθ. 11, ΠΔ 79/2017 ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α).

Download (PDF, Unknown)