Ολοήμερο

Το ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα λειτουργεί σε τρία τμήματα με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τον κ.Παντελίδη Ζαχαρία, την κ.Κατσούλα Ανθούλα και τον κ.Τζάγκα Κωνσταντίνο.

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοημέρων Δημοτικών Σχολείων

και των ολοήμερων νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-24

Ο Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017, θα γίνει έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τη με αριθμ. : Φ.12/657/70691/Δ1/26- 04-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1324/11-05-2016,τ.β?).

1. Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου τύπου, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων μαθητών είναι δεκατέσσερα (14).

2. Το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης τηρούνται καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.

3. Η ενδιάμεση αποχώρηση (15.00) των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι δυνατή, εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

4. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

5. Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος συγκροτούνται σύμφωνα με τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών.

6. Ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος παραμένει μέχρι τη λήξη του ωραρίου, ανεξάρτητα του αριθμού των μαθητών που παραμένουν.

Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος/Τμήματος

Oι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Έως τις 19-6-2024 θα πρέπει να έχουν κατατεθεί συμπληρωμένα από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στην σχολική μονάδα, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα τα παρακάτω έντυπα:

Για το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο:
Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ»

Με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων θα πρέπει να δίνονται στους γονείς τα ανωτέρω έντυπα, τα οποία θα πρέπει να είναι και αναρτημένα σε εμφανές σημείο του σχολείου. Επίσης, θα πρέπει να είναι αναρτημένη σχετική ανακοίνωση για τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής μαθητή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ή σε Ολοήμερο Τμήμα.

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 22 Ιουνίου 2024, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν ως Ολοήμερα κατά το προσεχές σχολικό έτος 2023-2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν με τη λήξη του διδακτικού έτους, στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ονομαστική κατάσταση των εγγραφέντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα/Τμήμα, ανά τάξη (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο οικίας).

Όταν δε συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα/Τμήμα του Σχολείου ή σε περιπτώσεις που η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος/Τμήματος είναι αδύνατη (θέματα υποδομών, στελέχωσης, ειδικών συνθηκών κ.λ.π.), μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του,  με απόφαση του οικείου Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Σχολικού Συμβούλου.